Banner Banner 4
Banner Web
Bannerweb (1)

Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ THU 2023

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Xuân 2024)

  04/09/2023
Bắt đầu Nộp đơn
8:00
PM
14/09/2023
Hạn chót nộp Đơn
  24/11/2023
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
8:00
PM
01/12/2023
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  12/12/2023
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  01/2024 
Sinh viên nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE