Website
Đại Học Aalto
1900 X 870 Min 1

Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ THU 2022

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Xuân 2023)

  31/08/2022
Bắt đầu Nộp đơn
7:00
PM
14/09/2022
Hạn chót nộp Đơn
  28/09/2022
Kỳ thi đầu vào
  25/11/2022
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
8:00
PM
02/12/2022
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  13/12/2022
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  01/2023
Sinh viên nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE

Lịch hội thảo